Горилници

за пелети

СО ДИГИТАЛНО КОНТРОЛИРАЊЕ

Горилник на пелети

.

.

ПОВЕЌЕ

Биомасата претставува тип на обновлив извор на енергија. Еден од најефикасните начини за искористување на биомасата е нејзино финализирање во готов производ-пелети. Пелетите се далеку посупериорни како гориво во однос на сите други останати енергенси. Тие се био-гориво составено од компресирани дрва кои обезбедуваат постојано и ефикасно греење. Гори толку чисто што е речиси невозможно да се види чадот од оџакот , зад себе остава околу 1% пепел при што издувните гасови се сведени на минимум.

Пелети – еколошко гориво
Дрвните пелети се чисто и природно гориво кое што главно е составено од пелевина или пак од остатокот на шумските и необработените дрвја. Тие се спореден, а не примарен производ кој се произведува од рециклирано дрво во пиланите каде што под висок притисок дрвото се стеснува во мали пелети ,а додатни работи како на пр. лепило не се воопшто потребни. Дрвните пелети со изразито мала влажност имаат висока горивна ефикасност. Пелетите имаат голема густина и можат да се произведуваат со многу ниска содржина на влага (под 10%) која овозможува да согорат со висока горивна ефикасност. Во текот на горењето настанува многу малку пепел. Посебна предност се состои во тоа што е смалена потребата за простор за складирање во однос на исеченото дрво. Дрвените пелети се економични и не се поскапи од нафтата или земниот гас. Обновливите извори на енергија постануваат со тек на време поефтини, а фосилните горива напротив постануваат се поскапи и поскапи.